Download all Pinyin mp3 files!
This Chinese Pinyin table contains all Chinese sounds, you can click on each individual cell to hear it in all four tones! What a great way to learn Chinese - for free!

Pinyin - Chinese Pinyin Table (vertical)


Click on a "Pinyin cell" to hear it pronunced in all four tones.

initials12345678910111213141516171819202122
bpmfdtnlgkhzcszhchshrjqxnofinal
Finalsbopomofodetenelegekehezicisizhichishirijiqixi
1abapamafadatanalagakahazacasazhachashaa
2obopomofoo
3emedetenelegekehezecesezhechesheree
4aibaipaimaidaitainailaigaikaihaizaicaisaizhaichaishaiai
5eibeipeimeifeideiteineileigeikeiheizeizheisheiei
6aobaopaomaodaotaonaolaogaokaohaozaocaosaozhaochaoshaoraoao
7 oupoumoufoudoutounoulougoukouhouzoucousouzhouchoushourouou
8anbanpanmanfandantannanlangankanhanzancansanzhanchanshanranan
9enbenpenmenfendennengenkenhenzencensenzhenchenshenrenen
10angbangpangmangfangdangtangnanglanggangkanghangzangcangsangzhangchangshangrangang
11engbengpengmengfengdengtengnenglenggengkenghengzengcengsengzhengchengshengrengeng
12ongdongtongnonglonggongkonghongzongcongsongzhongchongrongong
13ubupumufudutunulugukuhuzucusuzhuchushuruwu
14 uaguakuahuazhuachuashuaruawa
15 uoduotuonuoluoguokuohuozuocuosuozhuochuoshuoruowo
16 uaiguaikuaihuaizhuaichuaishuaiwai
17 uiduituiguikuihuizuicuisuizhuichuishuiruiwei
18 uanduantuannuanluanguankuanhuanzuancuansuanzhuanchuanshuanruanwan
19 uangguangkuanghuangzhuangchuangshuangruangwang
20 unduntunnunlungunjunhunzuncunsunzhunchunshunrunwen
21uengweng
22ibipimiditinilizicisizhichishirijiqixiyi
23iadialiajiaqiaxiaya
24iebiepiemiedietienieliejieqiexieye
25iaobiaopiaomiaodiaotiaoniaoliaojiaoqiaoxiaoyao
26iumiudiuniuliujiuqiuxiuyou
27ianbianpianmiandiantiannianlianjianqianxianyan
28iangniangliangjiangqiangxiangyang
29inbinpinminninlinjinqinxinyin
30ingbingpingmingdingtingninglingjingqingxingying
31iongjiongqiongxiongyong
32üjuquxuyu
33 üenüelüejuequexueyue
34üanjuanquanxuanyuan
35ünjunqunxunyun