Download all Pinyin mp3 files!


Learning Chinese Pinyin? This Chinese Pinyin table contains all Chinese sounds, you can click on each individual cell to hear it in all four tones! What a great way to learn Chinese - for free using Chinese Pinyin table.

Pinyin - Chinese Pinyin Table (vertical)


Click on a "Pinyin cell" to hear it pronunced in all four tones.

initials12345678910111213141516171819202122
bpmfdtnlgkhzcszhchshrjqxnofinal
Finalsbopomofodetenelegekehezicisizhichishirijiqixi
1abapamafadatanalagakahazacasazhachashaa
2obopomofoo
3emedetenelegekehezecesezhechesheree
4aibaipaimaidaitainailaigaikaihaizaicaisaizhaichaishaiai
5eibeipeimeifeideiteineileigeikeiheizeizheisheiei
6aobaopaomaodaotaonaolaogaokaohaozaocaosaozhaochaoshaoraoao
7 oupoumoufoudoutounoulougoukouhouzoucousouzhouchoushourouou
8anbanpanmanfandantannanlangankanhanzancansanzhanchanshanranan
9enbenpenmenfendennengenkenhenzencensenzhenchenshenrenen
10angbangpangmangfangdangtangnanglanggangkanghangzangcangsangzhangchangshangrangang
11engbengpengmengfengdengtengnenglenggengkenghengzengcengsengzhengchengshengrengeng
12ongdongtongnonglonggongkonghongzongcongsongzhongchongrongong
13ubupumufudutunulugukuhuzucusuzhuchushuruwu
14 uaguakuahuazhuachuashuaruawa
15 uoduotuonuoluoguokuohuozuocuosuozhuochuoshuoruowo
16 uaiguaikuaihuaizhuaichuaishuaiwai
17 uiduituiguikuihuizuicuisuizhuichuishuiruiwei
18 uanduantuannuanluanguankuanhuanzuancuansuanzhuanchuanshuanruanwan
19 uangguangkuanghuangzhuangchuangshuangruangwang
20 unduntunnunlungunjunhunzuncunsunzhunchunshunrunwen
21uengweng
22ibipimiditinilizicisizhichishirijiqixiyi
23iadialiajiaqiaxiaya
24iebiepiemiedietienieliejieqiexieye
25iaobiaopiaomiaodiaotiaoniaoliaojiaoqiaoxiaoyao
26iumiudiuniuliujiuqiuxiuyou
27ianbianpianmiandiantiannianlianjianqianxianyan
28iangniangliangjiangqiangxiangyang
29inbinpinminninlinjinqinxinyin
30ingbingpingmingdingtingninglingjingqingxingying
31iongjiongqiongxiongyong
32üjuquxuyu
33 üenüelüejuequexueyue
34üanjuanquanxuanyuan
35ünjunqunxunyun