horizontal vertical
beginner advanced
beginner advanced
Tone Master Blue quizDownload all Pinyin mp3 files!
This Chinese Pinyin table contains all Chinese sounds, you can click on each individual cell to hear it in all four tones! What a great way to learn Chinese - for free!

Pinyin - Chinese Pinyin Table (vertical)


Click on a "Pinyin cell" to hear it pronunced in all four tones.

initials 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
b p m f d t n l g k h z c s zh ch sh r j q x nofinal
Finals bo po mo fo de te ne le ge ke he zi ci si zhi chi shi ri ji q xi
1 a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha za ca sa zha cha sha a
2 o bo po mo fo o
3 e me de te ne le ge ke he ze ce se zhe che she re e
4 ai bai pai mai dai tai nei lai gai kai hai zai cai sai zhai chai shai ai
5 ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei kei hei zei zhei shei ei
6 ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zao cao sao zhao chao shao rao ao
7 ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zou cou sou zhou chou shou rou ou
8 an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zan can san zhan chan shan ran an
9 en ben pen men fen den nen gen ken hen zen cen sen zhen chen shen ren en
10 ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zang cang sang zhang chang shang rang ang
11 eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zeng ceng seng zheng cheng sheng reng eng
12 ong dong tong nong long gong kong hong zong cong song zhong chong rong ong
13 u bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zu cu su zhu chu shu ru wu
14 ua gua kua hua zhua chua shua rua wa
15 uo duo tuo nuo luo guo kuo huo zuo cuo suo zhuo chuo shuo ruo wo
16 uai guai kuai huai zhuai chuai shuai wai
17 ui dui tui gui kui hui zui cui sui zhui chui shui rui wei
18 uan duan tuan nuan luan guan kuan huan zuan cuan suan zhuan chuan shuan ruan wan
19 uang guang kuang huang zhuang chuang shuang ruang wang
20 un dun tun nun lun gun jun hun zun cun sun zhun chun shun run wen
21 ueng weng
22 i bi pi mi di ti ni li zi ci si zhi chi shi ri ji qi xi yi
23 ia dia lia jia qia xia ya
24 o bie pie mie die tie nie lie jie qie xie ye
25 iao biao piao miao diao tiao niao liao jiao qiao xiao yao
26 iu miu diu niu liu jiu qiu xiu you
27 ian bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian yan
28 iang niang liang jiang qiang xiang yang
29 in bin pin min nin lin jin qin xin yin
30 ing bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing ying
31 iong jiong qiong xiong yong
32 ü ju qu xu yu
33 üe nüe lüe jue que xue yue
34 üan juan quan xuan yuan
35 ün jun qun xun yun